Nemt, effektivt & gennemskueligt

- her får du nem inkassosikring af dine fordringer

Forhøjelse af beløbsgrænse for den forenklede inkassoproces m.v. – nye grænser for betalingspåkrav – ingen ændring af beløbsgrænser i småsagsprocessen

Hvad ændres: Nye beløbsgrænser for betalingspåkrav per 1. oktober 2011

Fra 1. oktober 2011 hæves beløbsgrænsen for betalingspåkrav fra kr. 50.000 til kr. 100.000.  Husk: Renter og omkostninger medregnes ikke ved opgørelsen af kravets værdi.

Anvendelsesområdet for betalingspåkrav udvides således. Reglerne om betalingspåkrav er et tilbud til fordringshaveren, som kan anvendes, når betingelserne er opfyldt. Fordringshaveren kan alternativt vælge at anlægge en almindelig (inkasso)retssag, selv om betingelserne for at indlevere et betalingspåkrav er opfyldt. Husk: Der skal være tale om et forfaldent pengekrav. Det er uden betydning, hvad grundlaget for kravet er, eksempelvis en kontrakt, en skadegørende handling eller en offentligretlig forpligtelse. Kravet skal imidlertid være forfaldent og må ikke være betinget af en modydelse.

Hvad med retsafgifter?

For betalingspåkrav, som angår mere end 50.000 kr., betales 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af kravet, der overstiger 50.000 kr.  Hvis sagen afsluttes uden meddelelse af påtegning i medfør af
retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 1. pkt. (“udeblivelsesdom iht. betalingspåkrav”), eller indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt., (“oversendelse af betalingspåkravet som stævning”) bortfalder den del af afgiftspligten efter 1. pkt., som overstiger 400 kr.

Anmoder fordringshaveren om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. med tillæg af ½ pct. af den del af kravet, der overstiger 3.000 kr. Denne afgiftspligt bortfalder dog, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e,  stk. 2, 2. pkt. (Tvangsfuldbyrdelse).  Denne afgiftspligt bortfalder dog endvidere, hvor sagen afvises af fogedretten på grund af “fredningsreglen” af skyldner, eller af konkursretlige årsager (KL §§ 12 c, 31 eller 207).

Lovdetaljer:

Loven træder i kraft den 1. oktober 2011. LOV nr 614 af 14/06/2011

Link til retsinformation: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=137684&exp=1

Hvad ændres ikke?

Retsplejelovens kapitel 39 ændres ikke.

Det vil sige byretssager og boligsretssager, der har en økonomisk værdi i intervallet kr. 50.000 – kr. 100.000, og som “starter” som betalingspåkrav i fogedretten efter de nye regler, og ender i byretten eller boligretten, er ikke “småsager efter RPL kapitel 39. De er fortsat almindelige sager.

(JT) 27092011

Få et gratis rykkerbrev Start din inkassosag